Zakres usług

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

 Księga Przychodów i Rozchodów

 • bieżące prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz koszty ich uzyskania
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT,
 • wysyłanie do Urzędu Skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji podatkowych
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • kontrola otrzymanych dokumentów
 • przygotowywanie na życzenie klienta zestawień, raportów i wydruków księgowych

 

Ryczałt

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych
 • bieżący nadzór nad limitami i terminami oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na możliwość rozliczeń wg takiej formy
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli
 • rozliczenia i reprezentacja przedsiębiorcy przed ZUS

 

 

KSIĘGI RACHUNKOWE

 

 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w dziennikach
 • sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb prowadzonej działalności
 • opracowanie polityki rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie kompletnych sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli
 • bieżący nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością
 • stała współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowywanie dokumentów księgowych

 

KADRY I PŁACE

 

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, sporządzanie list
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie należnych składek ZUS oraz naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczenie do ZUS w formie elektronicznej
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • ustalanie świadczeń pieniężnych dla pracownika związanych z ustaniem stosunku pracy oraz prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, a także naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą w przypadku obowiązywania ustawodawstwa polskiego
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • zakładanie i przechowywanie dokumentacji kadrowej pracowników zatrudnionych oraz innych dokumentów kadrowych
 • sporządzanie dokumentacji w chwili zatrudnienia oraz po ustaniu stosunku (umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy)
 • weryfikowanie prowadzonej przez ewidencji czasu pracy
 • analiza posiadanej dokumentacji osobowej i weryfikowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS
 • prowadzenie rejestru ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów kadrowych w firmie
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

 • pomoc i doradztwo w rejestracji działalności Klienta w CEIDG/KRS.
 • składanie wniosków do urzędów skarbowych o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu przez Klienta ze zobowiązaniami budżetowymi.
 • prowadzenie w imieniu Klienta korespondencji z organami podatkowymi i bankami.
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie kredytu.
 • odbieranie dokumentów z siedziby Klienta.
 • sporządzanie sprawozdania do PFRON